OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY www.futbalovedarceky.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.futbalovedarceky.sk je spoločnosť:
J&S Group s.r.o.
Sibírska 18
Trenčín 911 01
tel. kontakt: 0948 918 817
email. kontakt: info@futbalovedarceky.sk
Slovenská republika
IČO: 46752633
DIČ: 2023553521
IČ DPH: SK2023553521
bankové spojenie: číslo účtu: 4025876234 / 7500 (ČSOB banka), IBAN: SK85 7500 0000 0040 2587 6234, SWIFT: CEKOSKBX.

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30773/R.

1.2. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho (spotrebiteľa), najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu. (ďalej len „kúpna zmluva“).

1.3. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) ako aj príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou J&S Group s.r.o. (ďalej len “predávajúci”) a každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu na stránke www.futbalovedarceky.sk (ďalej len „kupujúci“).

2. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP vrátane podmienok reklamácie, a že s nimi súhlasí.

2.2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká prijatím (akceptovaním) návrhu kupujúceho na uzavretie zmluvy (vytvorenie objednávky) zo strany predávajúceho (t.j. záväzným potvrdením prijatia objednávky kupujúceho).

2.3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

2.4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

2.5. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, momentom prevzatia tovaru.

2.6. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje oboznámenia sa s VOP vrátane podmienok reklamácie a so spracovaním osobných údajov ochrany spotrebiteľa.

3. Dodacie podmienky

3.1. Dodacia lehota sú zvyčajne (2-3) dva až tri pracovné dní. V odôvodnených prípadoch – pri výrobkoch, ktoré je nutné potlačiť sa môže dodacia lehota predĺžiť, v takomto prípade bude predávajúci kupujúceho neodkladne informovať.

3.2. Ceny uvádzané na stránkach nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi.

3.3. Tovar bude Kupujúcemu dodaný Kuriérskou službou.

3.4. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti obsahu sa zaväzuje bezodkladne informovať kuriéra.

3.5. Ceny za doručenie tovaru sa môžu meniť. Aktuálna cena za doručenie je vždy uvedená v objednávke pri výbere spôsobu doručenia.

3.6. Predávajúci je viazaný cenou tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou až po uplynutie lehoty na dodanie tovaru.

4. Platba za tovar

4.1. Platba za tovar môže byť uskutočnená nasledujúcimi spôsobmi:

4.1.1. Platba vopred kartou – platbu uskutoční kupujúci vopred kartou, pri potvrdení objednávky.

4.1.2. Platba vopred bankovým prevodom – platbu uskutoční kupujúci vopred bankovým prevodom podľa inštrukcií, ktoré obdrží emailom pri objednávaní tovaru.

4.1.3. Platba kartou pri doručení kuriérom – zásielka bude kupujúcemu vydaná až po zaplatení príslušnej sumy kartou kuriérskej službe.

5. Storno objednávky

5.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho:

5.1.1. Kupujúci má právo objednávku telefonicky stornovať, alebo zmeniť bez udania dôvodu kedykoľvek do (1) jednej hodiny od jej odoslania. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. Kupujúci môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu info@futbalovedarceky.sk.

5.2. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku zmeniť alebo zrušiť v týchto prípadoch:

5.2.1. Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)

5.2.2. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote (10) desať pracovných dní.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

6.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote (14) štrnásť dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasledujcich zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

6.2. 6.2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť vypísaním elektronického formulára. Podpísaný formulár je potrebné poslať spolu s tovarom na adresu našej prevádzky: Futbalovedarceky.sk, J&S Group s.r.o., Dolný Šianec 2, 911 01 Trenčín.

6.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale, ktorý pre úspešné doručenie odporúčame zaslať vo forme poistenej zásielky.

6.4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky v lehote (10) desať pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

6.5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky. Prípadnú náhradu škody si môže predávajúci uplatniť následne v rámci samostatného občianskeho konania na príslušnom súde.

7. Zmluvná pokuta za neprevzatie objednávky

7.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednávku ak ju nestornoval podľa podmienok uvedených v odstavci 5.1.1. týchto VOP.

7.2. Odoslanie objednávky potvrdzuje predávajúci odoslaním emailu o vybavení objednávky (predmet správy „Vaša objednávka bola vybavená“, odosielateľ info@futbalovedarceky.sk). Ak zákazník do 2 pracovných dní od zaevidovania objednávky nedostal email o vybavení jeho objednávky, kontaktuje predávajúceho ohľadom vzniknutej situácie.

7.3. V prípade, že kupujúci po doručení emailu o vybavení objednávky nemá záujem o predmetný tovar, postupuje podľa článku 6. „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“ (v skratke: Zaplatí a prevezme tovar. Následne ho pošle späť (na svoje náklady) predávajúcemu doporučenou zásielkou bez dobierky. Upozorní o tejto skutočnosti predávajúceho a ten kupujúcemu po vrátení tovaru vráti peniaze na jeho bankový účet).

7.4. Zaevidovanie objednávky v systéme potvrdzuje predávajúci emailom (Vasa objednavka cislo 2020xxxxx na www.futbalovedarceky.sk). V prípade, že takýto email kupujúci do 24 hodín od dokončenia internetovej objednávky neobdžal, kontaktuje predávajúceho ohľadom vzniknutej situácie.

7.5. V prípade, že si kupujúci nepreberie zásielku odoslanú na dobierku, si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 8,00 € do 14 dní od doručenia upomienky na zaplatenie na jeho účet číslo účtu: 4014788466 / 7500 (ČSOB banka), IBAN: SK79 7500 0000 0040 1478 8466, SWIFT: CEKOSKBX.

7.6. Zmluvná pokuta 8,00 € je náhrada škody – nákladov, ktoré vynaložil predávajúci na odoslanie zásielky kupujúcemu. Ide o náklady na poštovné, dobierku, poplatok za vrátenie dobierky, obalový materiál, administratívu a čas vynaložený na vybavenie objednávky.

7.7. Upomienka na zaplatenie zmluvnej pokuty je kupujúcemu posielaná emailom aj SMS správou.

7.8. Pokiaľ zákazník pokutu nezaplatí najneskôr do (14) štrnásť dní od doručenia upomienky na zaplatenie, bude od neho následne súdne a exekučne vymáhaná škoda, ktorú predávajúcemu spôsobil (pokuta, súdne a exekučné poplatky).

7.9. Všetky upomienky sa považujú za doručené na druhý deň od odoslania. Presný dátum, suma a číslo objednávky bude vždy uvedené v upomienke.

7.10. Poplatky spojené so súdnym a exekučným konaním:
26,56 € – vystavenie žiadosti na súd na platobný rozkaz
26,56 € – vystavenie žiadosti na exekučné konanie
9,96 € – podanie návrhu na exekučné konanie (poplatok exekútora)
+ ďalšie poplatky exekútora.

7.11. Ak kupujúci zaprie uskutočnenie objednávky, môže byť v spolupráci s jeho internetovým providerom použitá jeho IP adresa uvedená v interných štatistikách stránky na overenie tejto skutočnosti.

7.12. V prípade že kupujúcim je osoba mladšia ako 15 rokov, všetky podmienky na seba preberá a je zodpovedný za ich plnenie rodič dieťaťa alebo jeho zákonný zástupca.

7.13. Zaevidovanie objednávky v systéme potvrdzuje predávajúci emailom (Vasa objednavka cislo 2020xxxxx na www.futbalovedarceky.sk). V prípade, že takýto email kupujúci do 24 hodín od dokončenia internetovej objednávky neobdžal, kontaktuje predávajúceho ohľadom vzniknutej situácie.

7.14. Neobdržanie potvrdzovacej sms alebo emailu o zaevidovaní alebo odoslaní objednávky nie je dôvod na nezaplatenie zmluvnej pokuty. Kupujúci si dokončením internetovej objednávky objednáva predmetný tovar a súhlasí so zaplatením zmluvnej pokuty, ak túto zásielku nepreberie.

Pozn: Upozorňujeme zákazníkov, aby nepodceňovali a nebrali súdne a exekútorské konania na ľahkú váhu a pokúšali sa im v čo najväčšej miere vyhnúť.

8. Reklamácia a Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1. V prípade vrátenia tovaru v zákonnej lehote (14) štrnásť dní, alebo v prípade reklamácie, kupujúci postupuje nasledovne:

8.1.1. Tovar kupujúci zašle na poštovú adresu spoločnosti J&S Group, s. r. o. – Dolný Šianec 2 (budova Telekomu), 911 01 Trenčín. Do balíka vloží kópiu faktúry, ktorú obdržal spolu s tovarom, a stručnú žiadosť o vrátenie peňazí, alebo stručnú reklamáciu (v prípade reklamácie v záručnej lehote). Žiadosť by mala obsahovať číslo účtu, na ktorý si Kupujúci praje previesť peniaze, alebo adresu, na ktorú ich môžeme zaslať poštovou službou. Reklamácia by mala obsahovať aj stručný popis chyby a dôvod pre vrátenie tovaru.

8.2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

8.3. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne, elektronickou poštou na adrese info@futbalovedarceky.sk alebo osobne v miestach podnikania predávajúceho v záručnej dobe, ktorá je (24) dvadsaťštyri mesiacov, pokiaľ nebolo dohodnuté inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim alebo od dátumu uvedenia do prevádzky, ak je podmienkou uvedenia veci do prevádzky oprávnenou osobou autorizovaného servisu, a ak si kupujúci objednal uvedenú službu najneskôr do (3) troch týždňov od zakúpenia tovaru, riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Ak kupujúci tieto podmienky nesplnil, plynie mu záručná doba odo dňa prevzatia tovaru.

8.4. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”).

8.5. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.futbalovedarceky.sk.

8.6. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

8.7. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

8.8. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

8.9. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť predávajúcemu kópiu daňového dokladu alebo kópiu záručného listu (pokiaľ bol k výrobku dodaný), pričom predávajúci nepreberie reklamovaný tovar, ak bude znečistený alebo ak bude vykazovať znaky používania iným ako obvyklým spôsobom.

8.10. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.

8.11. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom.

8.12. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru a ak si to vyslovene vyžaduje posúdenie reklamovanej vady tovary aj vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s originálnym obalom tovaru, záručným listom a dokladom o zaplatení.

8.13. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona. Kupujúci v liste presne označí druh a rozsah vád tovaru a tento list spolu s reklamovaným tovarom, kópiou dokladu o kúpe a kópiou záručného listu odošle predávajúcemu. Reklamačné konanie začína dňom doručenia uvedených listín na uplatnenie reklamácie a reklamovaného tovaru predávajúcemu. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska).

8.14. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

8.15. Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona.

8.16. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do (3) troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do (30) tridsať dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude spotrebiteľovi oznámené telefonicky alebo písomne elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako (30) tridsať dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

8.17. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.18. Predávajúci môže po dohode s kupujúcim nahradiť vadný tovar za iný obdobný s porovnateľnými technickými parametrami.

8.19. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
c) uplynutím záručnej doby tovaru,
d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.20. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.21. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania formou e-mailu, resp. telefonicky a zároveň mu bude doručená prostredníctvom e-mailu, respektíve spolu s tovarom, kópia reklamačného protokolu.

8.22. Záručná doba je (24) dvadsaťštyri mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

8.23. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.24. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.25. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
b) predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).

8.26. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:
a) výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

8.27. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa VOP, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa VOP kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

8.28. V súlade s ustanovením § 7 ods.6 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je okrem iného aj dodanie:

a) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

9. Alternatívne riešenie sporov

9.1. Pokiaľ má kupujúci pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu k spokojnosti spotrebiteľa má kupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako (30) tridsať dní spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej „len SARS“) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. sú SARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z.

9.2. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Bajkalská 21/A, Pošt. priečinok 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

9.3. V prípade predaja tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má spotrebiteľ tiež právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@futbalovedarceky.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt SARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. SARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.4. Návrh kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 ods. 3) zákona 391/2015 Z.z. obsahovať
a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b) presné označenie predávajúceho,
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d) označenie, čoho sa kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
e) dátum, kedy sa kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

9.5. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je kupujúcemu k dispozícii na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s) alebo každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

9.6. Prostredníctvom SARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom ( kupujúcim) a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20,- EUR. Návrh na začatie konania u SARS sa podáva k subjektu SARS podľa ust. § 3 zákona 391/2015 Z.z, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona 391/2015 Z.z. SARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, maximálne však do výšky 5,- EUR s DPH. Ak sú na alternatívne riešenia sporu príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem SARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd.

10. Ochrana osobných údajov

1. Zákazník je uzrozumený s tým, že spoločnosť J&S Group, s.r.o. je oprávnená za účelom plnenia zákonných povinností spracovávať jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v ods. 5 tohto článku. Všetky osobné údaje budú uložené len po dobu ustanovenú zákonom, prípadne po dobu nevyhnutne nutnú.
2. Na účely plnenia zmluvy budú informácie uvedené v článku 10 v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté tiež dodávateľom J&S Group, s.r.o. uvedeným v dokumentoch. Informácie o tom, či existuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranej ochrane dát a ďalej informácie o vhodných zárukách ochrany osobných údajov pri odovzdaní osobných údajov do tretej krajiny poskytne CK na písomnú žiadosť zákazníka (právo na informovanie o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia týkajúcich sa prenosu).
3. Zákazník berie na vedomie, že J&S Group, s.r.o. je v rozsahu a za podmienok ustanovených platnými právnymi predpismi povinná predať osobné údaje zákazníka na účely stanovené zákonom.
4. Identifikačné údaje spracovateľa osobných údajov
Obchodný názov: J&S Group, s.r.o.
Sídlo: Sibírska 18, Trenčín 911 01
Registrácia: Obch. reg. OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č.: 30773/R
IČO: 46752633
DIČ: 2023553521
IČ DPH: SK2023553521
Telefón: 0948 918 817
Štatutárny zástupca: Miroslav Jablonický a Richard Szucs, konatelia
5. Zoznam osobných údajov: Záujemca súhlasí s tým, že prostredníctvom oprávnených osôb, J&S Group, s.r.o. môže v závislosti od účelu a právneho základu, spracúvať nasledovné osobné údaje a za týmto účelom Záujemca oznámi J&S Group, s.r.o.:
• meno, priezvisko, titul,
• trvalé bydlisko resp. prechodné bydlisko,
• e-mail,
• mobil
6. Účel spracovania osobných údajov
J&S Group, s.r.o. týmto oznamuje Zákazníkom, že v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Nariadenie GDPR), je účelom spracúvania osobných údajov zabezpečenie funkčnosti jednotlivých agend v informačných systémoch osobných údajov J&S Group, s.r.o., ktorý môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v súlade s právnym základom a za účelom:
• plnenia povinností, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán alebo kde je dotknutá osoba konajúcou v mene Zmluvnej strany;
• výkonu marketingovej činnosti prostredníctvom pošty a e-mailu;
• vystavenie daňového dokladu;
• identifikácia Zákazníka;
• Potvrdenie plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi (napr. podľa Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č.161/2011 Z.z. a pod.);
7. Zákazník poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie so Zákazníkom. Bez ich poskytnutia J&S Group, s.r.o. nemôže zabezpečiť riadne plnenie Zmluvy so Zákazníkom. V takomto prípade nie je možné so Zákazníkom Zmluvu uzavrieť. Zákazník udeľuje J&S Group, s.r.o. tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Zákazníka. J&S Group, s.r.o. po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Zákazníka. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote (1) jedného mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Zákazníkom J&S Group, s.r.o..
8. Zákazník má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje e-mailom na info@futbalovedarceky.sk.
9. J&S Group, s.r.o. vyhlasuje, že v súlade s č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Nariadenie GDPR) osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v bode 3. týchto Obchodných podmienok.
10. J&S Group, s.r.o. vyhlasuje, že v súlade s č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Nariadenie GDPR) zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
11. J&S Group, s.r.o. vyhlasuje, že v súlade s č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Nariadenie GDPR) bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákon č. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Nariadenie GDPR) ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
12. Zákazník berie na vedomie, že ako subjekt údajov má najmä tieto práva:
1. Požadovať od J&S Group, s.r.o. informáciu či sa jeho osobné údaje spracovávajú a ak áno má právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa jeho osoby, ich opravu alebo vymazanie, popr. požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov, vznášať námietky proti spracovaniu osobných údajov, ako aj práva na prenosnosť údajov.
2. Požadovať, aby J&S Group, s.r.o. obmedzila spracovanie jeho osobných údajov, ak
(I) popiera presnosť svojich osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby J&S Group, s.r.o. overila presnosť jeho osobných údajov;
(II) spracovanie jeho osobných údajov bolo protiprávne, ale nepožiada o vymazanie osobných údajov, ale o obmedzenie ich použitia;
(III) J&S Group, s.r.o. už nepotrebuje jeho osobné údaje pre účely spracovania, ale zákazník ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu svojich nárokov; alebo
(IV) Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému J&S Group, s.r.o. podlieha,
(V) vzniesol námietku proti spracovaniu, a to do doby než budú overené, či oprávnené dôvody J&S Group, s.r.o. prevažujú nad jeho oprávnenými dôvodmi. Ak bolo obmedzené spracovanie jeho osobných údajov, môžu byť jeho údaje spracované, s výnimkou uloženia, iba s jeho súhlasom. Toto právo sa nemusí uplatniť, ak sú splnené podmienky v čl. 17 Nariadenia, napríklad ak je spracúvanie potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V takýchto prípadoch vykoná J&S Group, s.r.o. posúdenie, či oprávnené záujmy J&S Group, s.r.o. prevažujú nad dôvodmi, ktoré zákazník uviedol vo svojej námietke.
3. Právo, aby J&S Group, s.r.o. oznámila všetky opravy, výmazy a obmedzenia spracovania jeho osobných údajov svojim dodávateľom, hlavne hotelom a leteckým spoločnostiam, ktorí taktiež spracovávajú jeho osobné údaje, ak sa to neukáže ako nemožné alebo to nevyžaduje neprimerané úsilie.
4. Získať od J&S Group, s.r.o. kedykoľvek potvrdenie, že jeho osobné údaje sú spracovávané, a ak je to tak, je J&S Group, s.r.o. povinná mu na požiadanie poskytnúť nasledujúce informácie a vydať mu o nich kópiu spracúvaných osobných údajoch:
(I) účel spracovania;
(II) kategórie dotknutých osobných údajov, ktoré spracováva,
(III) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým moje osobné údaje boli alebo budú sprístupnené;
(IV) plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak ju nie je možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby;
(V) existencia práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa zákazníka alebo obmedzenie ich spracovania a namietať proti tomuto spracovaniu;
(VI) právo podať sťažnosť u dozorného úradu;
(VII) ak sa osobné údaje nezískali od zákazníka ako dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
(VIII) skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.
5. Získať svoje osobné údaje, ktoré J&S Group, s.r.o. spracováva, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a tieto môžem odovzdať inému správcovi, ak (I) je spracovanie osobných údajov zákazníka založené na súhlase so spracovaním osobných údajov; alebo (II) spracovanie sa vykonáva automatizovane. Toto právo však nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
6. Ak bude zákazník požadovať aby J&S Group, s.r.o. jeho osobné údaje preniesla priamo inému správcovi a k je to možné, odovzdá J&S Group, s.r.o. ako správca osobných údajov osobné údaje zákazníka inému správcovi a na tieto účely bude J&S Group, s.r.o. od zákazníka potrebovať kontaktné údaje nového správcu (e-mail a telefónne číslo).
7. V prípadoch, ktoré stanovuje Nariadenie v čl. 18, má zakazník právo požiadať, aby CK obmedzila spracuvanie jeho osobných údajov spôsobom, ktorý upravuje Nariadenie.
8. Právo, aby J&S Group, s.r.o. oznámila zákazníkovi:
a) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Nariadenie GDPR)
b) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
– poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Nariadenie GDPR) oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
– okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
– tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
– tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
– formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
13. Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 15. Zákazník oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:
1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,
6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu Zákazníka.
14. Právo Zákazníka podľa ods.13. bodu 3 a 4 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Zákazníka, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
15. Zákazník na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u J&S Group, s.r.o. namietať voči
1/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy Zákazníka na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy Zákazníka na účely priameho marketingu.
16. Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u J&S Group, s.r.o. o kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Nariadenie GDPR) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
17. Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u J&S Group, s.r.o. kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu J&S Group, s.r.o., ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Zákazník má právo žiadať J&S Group, s.r.o. o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom J&S Group, s.r.o. je povinný žiadosti Zákazníka vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje Zákazníka v lehote spravidla najneskôr do (30) tridsať dní odo dňa doručenia žiadosti. Zákazník nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Zákazníka, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov J&S Group, s.r.o. vydala rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke Zákazníka, alebo ak J&S Group, s.r.o. na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Zákazníka.
18. Ak Zákazník uplatní svoje právo
1/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom Zákazník doručí písomne najneskôr do (3) troch dní odo dňa jej odoslania,
2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Zákazníka; kópiu zápisnice je J&S Group, s.r.o. povinná odovzdať Zákazníkovi,
3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať J&S Group, s.r.o. bez zbytočného odkladu.
19. Ak Zákazník nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
20. Žiadosť Zákazníka podľa bodu 10. ods. 2) vybaví J&S Group, s.r.o. bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie Zákazníkovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
21. Obmedzenie práv Zákazníka podľa bodu 11. J&S Group, s.r.o. bez zbytočného odkladu písomne oznámi Zákazníkovi a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
22. J&S Group, s.r.o. vyhlasuje, že v súlade s č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Nariadenie GDPR) nespracúva osobné údaje Zákazníka na účely uvedené v bode 3. týchto podmienok prostredníctvom sprostredkovateľov.
23. Zoznam tretích strán , ktorým budú osobné údaje poskytnuté: J&S Group, s.r.o. poskytuje osobné údaje Zákazníka tretím stranám, ak povinnosť poskytnúť osobné údaje ukladá J&S Group, s.r.o. všeobecne záväzný predpis, ak je poskytnutie osobných údajov dohodnuté medzi J&S Group, s.r.o. a Zákazníkom alebo tretím stranám príp. okruhu tretích strán, s ktorými má J&S Group, s.r.o. uzatvorenú obchodnú zmluvu: subjektom, s ktorými má J&S Group, s.r.o. uzatvorené zmluvy o spolupráci, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o poskytovaní právnych služieb, poisťovacích služieb, zmluvy o doprave, ako aj zmluvy s dodávateľmi rezervačného a iného informačného systému v súvislosti s ich prevádzkou a vývojom.
24. Zákazník zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu, najmä však do krajín, ktoré podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.J&S Group, s.r.o. sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Zákazník udeľuje J&S Group, s.r.o. tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Zákazník odvolať kedykoľvek formou emailu na info@futbalovedarceky.sk. Súhlas zanikne v lehote (1) jedného mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Zákazníka J&S Group, s.r.o..
25. Zákazník pri odoslaní podpísaní Zmluvy vyjadruje osobitne aj svoj súhlas s tým, aby mu J&S Group, s.r.o. zasielala formou e-mailov alebo SMS správy o činnosti, ponukách a akciách. Zákazník môže kedykoľvek formou e-mailu zaslaného na adresu info@futbalovedarceky.sk odvolať tento separátny súhlas s tým, aby mu J&S Group, s.r.o. predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách J&S Group, s.r.o. bez toho, aby bol akýmkoľvek spôsobom ovplyvnená alebo zmarená možnosť uskutočniť uzavretie Zmluvy medzi J&S Group, s.r.o. a Zákazníkom podľa týchto Obchodných podmienok. Súhlas zanikne v lehote (1) jedného mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Zákazníka J&S Group, s.r.o..
26. J&S Group, s.r.o. poskytnuté osobné údaje nezverejňuje.
27. Zákazník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy má právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore s Nariadením. Miestne príslušným dozorným orgánom je najmä: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, SR, https://dataprotection.gov.sk/uoou/. Ak Zákazník osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa Zákona, môže uplatniť blízka osoba.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto „VOP“. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

11.2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

11.3. Informácia o orgáne dozoru – Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, so sídlom Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.

11.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

11.5. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí

11.6. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky sú platné od 01.09.2020.